Nieuw in ons assortiment AUTOTERM combiBOIL. Bekijk het assortiment

Algemene voorwaarden Veno Heating Systems B.V.

Artikel 1 Definities

1. Veno Heating Systems B.V. (hierna: VHS) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het verkopen, installeren en repareren van verwarmingssystemen voor in voertuigen. VHS is importeur van de Firma Advers
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van VHS en VHS de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen VHS en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door VHS en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verkopen, installeren en repareren van verwarmingssystemen, alsmede alle andere door VHS ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.venoheatingsystems.nl

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en VHS gesloten Overeenkomsten waarbij VHS Diensten aanbiedt of producten levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met VHS overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
5. Typ- en spelfouten in overeenkomsten en andere stukken afkomstig van VHS binden VHS niet.
6. Indien een situatie zich voordoet die niet is opgenomen in de algemene voorwaarden, is de gesloten overeenkomst tussen partijen leidend. Is er geen overeenkomst, dan gelden de gemaakte schriftelijke afspraken.
7. Indien een bepaling in de ze Algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of vernietigd is, blijven de overige bepalingen gelden.

 

Artikel 3 De Overeenkomst

1. Alle offertes van VHS zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met VHS via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. VHS zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
3. Als VHS een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. VHS kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van VHS dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij VHS deze schriftelijk bevestigt.
5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door VHS.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. VHS zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.
2. VHS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal VHS de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door VHS worden doorbelast aan Opdrachtgever.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VHS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan VHS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VHS zijn verstrekt, heeft VHS het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat VHS zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever VHS hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. VHS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
7. Het uitvoeren van de overeenkomst kan geschieden in fasen.

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen VHS en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van VHS op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen VHS en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.
Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. VHS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat VHS goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is VHS bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is VHS gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 7 Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.
2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door VHS.
3. Bij annulering na ondertekening van de offerte zal een boete van 30% van het overeengekomen bedrag in de offerte, of het aantal reeds door VHS besteedde uren, in rekening worden gebracht.
Artikel 8 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is VHS gerechtigd reiskosten in rekening te brengen.
2. VHS heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
3. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 8 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
4. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan VHS mede te delen.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. Indien VHS besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
7. Kosten voor meer- en/of minderwerk worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. VHS is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van onjuist advies, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van VHS.
3. VHS is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van VHS, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan VHS om, als een door VHS ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
4. VHS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
5. VHS is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
6. De Opdrachtgever vrijwaart VHS voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
7. Indien VHS aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van VHS met betrekking tot haar Diensten.
8. De aansprakelijkheid van VHS is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien VHS niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van VHS.
10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
11. Aansprakelijkheid vervalt, indien de Opdrachtgever een consument is, in ieder geval na twee jaar. Indien de Opdrachtgever geen consument is, vervalt de aansprakelijkheid na één jaar.

 

Artikel 10 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van VHS, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van VHS zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van VHS, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal VHS overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die VHS heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens

. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. VHS kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

1. Tot het moment dat alle vorderingen van VYS op de opdrachtnemer volledig zijn betaald, blijven alle geleverde producten het eigendom van VYS.
2. Geleverde zaken van VHS waar eigendomsvoorbehoud op rust en die onder beheer van de Opdrachtgever vallen, mogen niet worden (door)verkocht, verhandeld of op een andere manier worden vervreemd. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dit ook niet zal doen, dan is VSH gerechtigd om de afgeleverde zaken waar eigendomsrecht op rust bij de Opdrachtgever weg te halen.
3. Indien derden enig recht willen vestigen op de geleverde zaken waar eigendomsvoorbehoud op rust, moet de Opdrachtgever alle benodigde medewerking verlenen. Indien hij dit niet doet, kan VHS een boete van 10% van het door hem verschuldigde vorderen.
4. De Opdrachtgever verzekert de geleverde zaken tegen brand-, ontploffings- en waterschade.

 

Artikel 13 Reclames

1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de Dienst over te gaan op controle daarvan, tenzij is afgesproken dat VHS een conceptversie zou versturen. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan VHS te worden gemeld.
2. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij VHS.
Artikel 14 Identiteit van VHS
3. Opdrachtgever gunt VHS een redelijke termijn om de klacht te onderzoeken en na het onderzoek met een gepaste oplossing te komen.

Artikel 14 Identiteit van VHS

1. VHS is bij de KvK geregistreerd onder nummer 64671070 en draagt btw-identificatienummer NL855771756B01. VHS is gevestigd aan Het Bosch 3-i (8064 PM) te Zwartsluis.
2. VHS is per e-mail te bereiken via info@venoheatingsystems.nl of middels de website www.venoheatingsystems.nl en telefonisch op 038-2309439.
Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen VHS en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
2. In beginsel stuurt VHS aan op onderlinge geschillenbeslechting.
3. Alle geschillen die tussen VHS en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Overijssel.
4. VHS is gerechtigd om haar algemene voorwaarden te alle tijden te wijzigen.

 

Gepubliceerd op: 01-05-2020

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring